Tietosuojakäytäntö

(”Essity” tai “me”) suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan kuinka Essity yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja.

1. Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset

Metatiedot 

Voit käyttää verkkosivustojamme ja sovellustamme antamatta henkilötietojasi. Tällöin Essity kerää ai-noastaan seuraavia käyttöön liittyviä metatietoja: 

Lähdesivu, avaamisen tiedot ja aika, siirretyn datan määrä, siirron tila, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli. 

IP-osoitettasi käytetään mahdollistamaan pääsysi verkkosivuillemme tai sovellukseemme. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, lyhennämme sen poistamalla IP-osoitteesi viimeisen okte-tin. Käytämme lyhennettyä IP-osoitetta ja muita metatietoja verkkosivujemme ja sovelluksemme käyttä-jien käyttötottumusten analysointiin parantaaksemme verkkosivujemme ja sovelluksemme laatua ja pal-veluita. 

Käyttäjätili 

Luodessasi käyttäjätilin verkkosivuillamme tai sovelluksessamme, sinulta saatetaan pyytää esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana, puhelinnumero, pankkitili-tiedot, luottokorttitiedot sekä laskutus- ja toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti antaa meille tietoja esimerkiksi kiinnostuksestasi tiettyjä tuotteita tai palveluita kohtaan, sekä markkinointisähköpostin vas-taanottamista koskevan pyynnön. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja tarjotakseen sinulle käyttäjäti-lin toimintoja, toimittaakseen sinulle markkinointimateriaalia soveltuvan lainsäädännön sallimassa laa-juudessa sekä analysoidakseen mielenkiinnon kohteitasi markkinointitarkoituksessa.

Tuotetilaukset 

Tilatessasi tuotteita verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: käyttäjätilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuotepa-lautukset sekä asiakaspalvelupyynnöt. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja sopimuksen ja tuoteti-lauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten. 

Arpajaiset 

Jos osallistut arpajaisiin, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: nimi, postiosoite, sähkö-postiosoite, osallistumispäivä, valinta voittajaksi, palkinto sekä vastauksesi kysymykseen. Essity käsit-telee tällaisia henkilötietoja arpajaisten toteuttamiseksi, voittajan informoimiseksi, palkinnon toimitta-miseksi voittajalle, tapahtuman toteuttamiseksi ja markkinointitarkoituksia varten. 

Terveystiedot

Essity voi kerätä ja käsitellä myös tietoja terveydentilasta, kuten tuotetilaus edellyttää. Terveystiedot ovat GDPR:n tarkoittamia arkaluonteisia tietoja, ja Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet täl-laisten arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi lain edellyttämällä tavalla. Essity kerää ja käsittelee ter-veystietoja suostumuksen perusteella ainoastaan sopimussuhteen ja tuotetilauksen toteuttamiseksi, asia-kaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisten vaateiden puo-lustamiseksi, esittämiseksi ja käyttämiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

2. Kolmannet osapuolet

Siirto palveluntarjoajille 
 
Essity voi käyttää omaan lukuunsa toimivina henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palve-luntarjoajia, jotka tarjoavat Essitylle tiettyjä palveluita, kuten verkkosivujen, markkinointipalve-lun tai IT-tukipalvelun tarjoajia. Henkilötietojen käsittelijöillä saattaa olla pääsy ja/tai ne saatta-vat käsitellä henkilötietojasi tarjotessaan tällaisia palveluita. 
 
Pyydämme näitä ulkoisia palveluntarjoajia ottamaan käyttöön ja soveltamaan tietoturvallisuutta koskevia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi tietosuojan ja turvallisuuden. 

Muut vastaanottajat

Essity voi siirtää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisella tavalla lainvalvontaviran-omaisille, hallinnollisille viranomaisille, oikeudelliselle avustajalle, ulkopuolisille konsulteille tai liikekumppaneille. Yritysjärjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää yritysjärjeste-lyyn osallistuville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Keräämämme ja vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voivat käsitellä Eu-roopan talousalueen (”ETA”) sisä- tai ulkopuolella sijaitsevissa valtioissa sijaitsevat vastaanot-tajat. Näihin valtioihin sisältyvät osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm luetellut valtiot, joissa taataan Euroo-pan tietosuojalainsäädännön edellyttämä tietosuojan riittävä taso. Muut vastaanottajat voivat si-jaita muissa valtioissa, joissa Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämää tietosuojan riittä-vää tasoa ei ole tunnustettu. Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ETA:n ulkopuolelle tehtävät siirrot ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla asianmukaisesti suojattu. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviran-omaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin, tai hyväksyttyihin käytännesääntöihin yhdes-sä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpantavien sitoumusten kanssa, taikka hyväk-syttyihin sertifiointimekanismeihin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpa-nokelpoisten sitoumusten kanssa. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista otta-malla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) esitetyllä tavalla.

3. Laillinen peruste käsittelylle

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien laillisten perusteiden nojalla:
 
 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi
 • Käsittely on tarpeen meitä velvoittavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;
 • Muut tietojenkäsittelyyn soveltuvat oikeudelliset perusteet, erityisesti jäsenvaltioiden lainsäädän-nössä säädetyt;
 
Voimme suorittaa arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyä seuraavien oikeudellisten perusteiden nojalla:
 
 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen Essityn tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;
 
Henkilötietojesi toimittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, tai on välttämätöntä, jotta voit tehdä sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyntösi mukaisesti taikka on täysin vapaaehtoista sinulle.
 
Henkilötietojesi toimittamatta jättämisen seurauksena sinulle saattaa aiheutua haittoja, esimerkiksi siten, että et voi vastaanottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Henkilötietojesi luovuttamatta jättämisestä ei kuiten-kaan aiheudu sinulle oikeudellisia seuraamuksia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

4. Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit valvoa oikeuksiasi?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoi-tuksiin. Tästä vastustamisesta ei aiheudu sinulle muita kuluja kuin viestin välityksestä peritty normaalin hinnaston mukainen maksu.
 
Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi, (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista, (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista, (iv) pyytää henkilötietojesi kä-sittelyn rajoittamista, (v) pyytää tietojen siirtämistä, (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen), ja (vii) vastustaa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).
 
Käyttääksesi oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin siten kuin jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) on il-moitettu.
 
Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

5. Evästeet ja muut seurantateknologiat

Verkkosivuillamme ja sovelluksessamme on käytössä evästeitä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla eväste-selosteestamme.

6. Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyytämiesi palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi. Sopimussuhteemme päättyessä poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, elleivät lakisääteiset vaati-mukset henkilötietojen säilyttämiseksi (esimerkiksi verotuksellisia tarkoituksia varten) sovellu. Voimme säilyttää yhteystietosi ja tiedot mielenkiintosi kohteena olevista tuotteistamme ja palveluistamme niin kauan kuin Essityllä on lupa lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Meillä saattaa soveltuvan lainsäädännön pe-rusteella olla myös velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan kulloisenkin verovuoden päättymisen jälkeen. Saatamme myös säilyttää henkilötietojasi sopimussuhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeus-vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen. Sopimus-suhteen päättymisen jälkeen rajoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin rajoi-tettuihin tarkoituksiin.

7. Ota yhteyttä

Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia tai sinulla on muita tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyk-siä, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen: 

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Ruotsi.